Maak kennis met de leden van Participatieraad Goirle

De Participatieraad Goirle adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over de thema’s werk en inkomen, jeugdhulp, zorg, welzijn, wonen en leefbaarheid.

Bij alle leden vind je de achtergrond en motivatie
om zich in te zetten binnen de PRG

Harald Zegers
Voorzitter

Harald Zegers is gepokt en gemazeld in de (langdurige) zorg en
ondersteuning voor de meest kwetsbare mensen. Hij vervulde hier
diverse rollen: van begeleider, manager, (verander)coach tot zelfstandig
adviseur. Nu richt hij zich vooral op klacht- en conflictbemiddeling voor cliënten
van kleinschalige zorgaanbieders en is hij vertrouwenspersoon. Hij is
gespecialiseerd in participatie, (mede)zeggenschap en waardige zorg.

“Ik wil bereiken dat de gemeente samen met ons op zoek gaat naar hoe
mede-inwoners in een kwetsbare situatie, worden betrokken bij kwesties
waarvan zij zelf wakker liggen. Dat dit zo vroeg en grondig mogelijk
plaatsvindt en er ruimte ontstaat voor (anders) kijken, denken, voelen en
beslissen. Inzichten en ideeën worden dan zoveel mogelijk benut en er
ontstaat vertrouwen en begrip. Door zo samen te werken worden zij niet
alleen (mede)eigenaar van beleid, maar óók van de oplossing. Het is onze
taak te zorgen dat deze betrokken inwoners hun bijdragen terugzien in de
gemeentelijke besluiten. Mijn motto? Ga altijd voor een open en échte
dialoog!”

Gerrit Gianotten
Lid en penningmeester

Ik wil mij inzetten voor goede en toegankelijke ondersteuning voor alle volwassenen en jeugdigen die een steuntje in de rug nodig hebben. De juiste dingen doen en deze goed doen vanuit een goed zicht op de problematiek – en – het perspectief van de burger, is daarbij mijn eerste ambitie. Met een constructief kritische houding wil hieraan mijn bijdrage leveren.

Ria de Jong
Lid

Ria de Jong heeft jarenlang in het onderwijs gewerkt als leerkracht en als
directeur van een basisschool. Nu is zij (ook) mantelzorger.

“In de Participatieraad zet ik me vooral in voor de meest kwetsbare groepen
in de Goirlese samenleving: kwetsbare jongeren, minima, gehandicapten en nieuwe Nederlanders”

Kitty Kolen-Megens
Lid

Kitty Kolen beschikt over jarenlange en ervaring op het sociale domein vooral
als teamleider in welzijnssector en de toegang. Ook is zij als vrijwilliger
actief geweest in verschillende besturen en commissies. Zij brengt
kennis en brede ervaring mee over jeugd, zowel tav van preventie als
(complexe) jeugdhulp. Daarnaast is zij ook bekend met de WMO.

“Ik vind het belangrijk dat iedere Goirlenaar kansen krijgt om zijn/ haar eigen
leven vorm te geven en naar vermogen een bijdrage te leveren aan de
Goirlese samenleving. Dat betekent zorg voor wie dat nodig heeft maar het
betekent ook ruimte en stimulans bieden. Binnen de participatieraad richt ik
me in het bijzonder op kinderen en jongeren voor wie die deelname aan de
samenleving niet vanzelfsprekend gaat en op ouderen, die in toenemende
mate hun eigen keuzes moeten maken in deze levensfase. Verhalen van
Goirlenaren over hun ervaring met het sociaal beleid zijn voor mij de
voedingsbodem voor onze adviezen aan de gemeente”

Yvonne Kruize
Lid en secretaris

Yvonne Kruize begon haar werkzame leven in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, waar
ze bijna 15 jaar gewerkt heeft. Daarna heeft ze de overstap naar het onderwijs gemaakt. Inmiddels is ze 22 jaar werkzaam op ROC Tilburg, bij de school voor Zorg en Welzijn. Het meedenken in het beleid van een organisatie heeft Yvonne altijd interessant gevonden.
Haar gezondheid noopt haar om steeds opnieuw de grenzen te bewaken van haar eigen kunnen en energie.

“Iedereen moet mee kunnen doen is voor mij een belangrijk gegeven. Of het nu gaat om mensen met
een verstandelijke beperking, jongeren in het onderwijs of mensen in de gemeente Goirle. Niet
iedereen kan meedoen om beleid te maken in het sociaal domein. Maar wel kan en wil ik proberen
om namens de inwoners van Goirle te kijken naar het beleid. Wat is goed en wat moet of kan
anders/beter. Daarvoor hebben we als participatieraad de inwoners nodig en moeten we bewust de
contacten opzoeken en onderhouden met verschillende belangengroeperingen. Samen kan toch iedereen meedoen!”

Marianne Pieters
Lid

Marianne Pieters heeft gewerkt als trajectcoach arbeid en hield zich bezig
met het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking naar en bij
werk. Daarnaast heeft ze tennisles gegeven aan rolstoelers. Zij brengt
kennis en ervaring mee wat betreft de uitvoering van de Participatiewet en
deze specifieke doelgroep daarbinnen.

“Meedoen in de samenleving en werken is niet voor iedereen
vanzelfsprekend. Mensen met een arbeidsbeperking lopen tegen vele
obstakels aan. Ik wil me inzetten dat een ieder van hen op zijn of haar eigen
manier kan partiperen in onze gemeente. Ik vind het van belang dat inwoners
(en belangengroepen) die het betreft worden betrokken bij het beleid van de
gemeente. Hier wil ik proactief op toezien en inwoners mogen mij natuurlijk
als lid van de Participatieraad hierover benaderen. Samen weten we meer!”

Cobi Brouwers
Lid

Cobi Brouwers is voornamelijk werkzaam geweest in het onderwijs. Na
jaren als leerkracht op verschillende scholen in Goirle te hebben gewerkt
is ze op enig moment coördinator geworden van GART, een
samenwerking van scholen uit Goirle, Alphen, Riel en Tilburg om de
opdracht van Weer Samen Naar School (WSNS) te realiseren. Haar
laatste werkplek was bij Plein013, een samenwerkingsverband voor
Passend Onderwijs in onze regio.

“Vanuit deze achtergrond heeft inclusie en participatie mijn aandacht. Ik wil
de Gemeente Goirle graag adviseren bij hun beleid op het sociaal domein en
dan met name op het gebied van jeugd en onderwijs.
Dit alles vanuit de insteek van ontmoeten, verbinden en versterken.”

Stel je vraag aan de Participatieraad Goirle